سامانه پیام کوتاه - پایه

ارسال ویژه دارد
ارسال تدریجی دارد
ارسال کد هدیه ندارد
ارسال لیست سیاه ندارد
خط اختصاصی هدیه ندارد
نوبت دهی هوشمند ندارد
ضمانت بازگشت وجه دارد
ارسال از خط خدماتی ندارد
ارسال هدفمند مشاغل ندارد
ارسال از روی نقشه گوگل ندارد
ارسال از طریق سیم کارت دارد
ارسال با تفکیک استان و شهر دارد
بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی دارد
تعرفه اپراتور به طور میانگین 15.6 - 17.9

سامانه پیام کوتاه - اقتصادی

ارسال ویژه دارد
ارسال تدریجی دارد
ارسال کد هدیه ندارد
ارسال لیست سیاه ندارد
خط اختصاصی هدیه ندارد
نوبت دهی هوشمند ندارد
ضمانت بازگشت وجه دارد
ارسال از خط خدماتی ندارد
ارسال هدفمند مشاغل ندارد
ارسال از روی نقشه گوگل ندارد
ارسال از طریق سیم کارت دارد
ارسال با تفکیک استان و شهر دارد
بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی دارد
تعرفه اپراتور به طور میانگین 15.2 - 17.4

سامانه پیام کوتاه - پیشرفته

ارسال ویژه دارد
ارسال تدریجی دارد
ارسال کد هدیه ندارد
ارسال لیست سیاه ندارد
خط اختصاصی هدیه ندارد
نوبت دهی هوشمند ندارد
ضمانت بازگشت وجه دارد
ارسال از خط خدماتی ندارد
ارسال هدفمند مشاغل ندارد
ارسال از روی نقشه گوگل ندارد
ارسال از طریق سیم کارت دارد
ارسال با تفکیک استان و شهر دارد
بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی دارد
تعرفه اپراتور به طور میانگین 13.8 - 15.4

سامانه پیام کوتاه - تجاری

ارسال ویژه دارد
ارسال تدریجی دارد
ارسال کد هدیه دارد
ارسال لیست سیاه دارد
خط اختصاصی هدیه دارد
نوبت دهی هوشمند دارد
ضمانت بازگشت وجه دارد
ارسال از خط خدماتی دارد
ارسال هدفمند مشاغل دارد
ارسال از روی نقشه گوگل دارد
ارسال از طریق سیم کارت دارد
ارسال با تفکیک استان و شهر دارد
بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی دارد
تعرفه اپراتور به طور میانگین 11.4 - 14.1

سامانه پیام کوتاه - جامع

ارسال ویژه دارد
ارسال تدریجی دارد
ارسال کد هدیه دارد
ارسال لیست سیاه دارد
خط اختصاصی هدیه دارد
نوبت دهی هوشمند دارد
ضمانت بازگشت وجه دارد
ارسال از خط خدماتی دارد
ارسال هدفمند مشاغل دارد
ارسال از روی نقشه گوگل دارد
ارسال از طریق سیم کارت دارد
ارسال با تفکیک استان و شهر دارد
بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی دارد
تعرفه اپراتور به طور میانگین 12.6 - 14.2

سامانه پیام کوتاه - سازمانی

ارسال ویژه دارد
ارسال تدریجی دارد
ارسال کد هدیه دارد
ارسال لیست سیاه دارد
خط اختصاصی هدیه دارد
نوبت دهی هوشمند دارد
ضمانت بازگشت وجه دارد
ارسال از خط خدماتی دارد
ارسال هدفمند مشاغل دارد
ارسال از روی نقشه گوگل دارد
ارسال از طریق سیم کارت دارد
ارسال با تفکیک استان و شهر دارد
بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی دارد
تعرفه اپراتور به طور میانگین 10.1 - 12.2